VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Partijen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘BURO A1’: BURO A1 BVBA, met geregistreerd adres te Desselgemknokstraat 13, 8540 Deerlijk, inge- schreven onder het ondernemingsnummer 0889 584 228.

‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) die met BURO A1 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkom- sten tussen BURO A1 en de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

BURO A1 behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

BURO A1 is bereikbaar via www.buroa1.be, hello@buroa1.shop en 056 490 443.

2. Workflow

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

BURO A1 besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijving, zoals weergegeven op de website.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. BURO A1 en haar Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van BURO A1 gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. De Koper is de prijs verschuldigd die BURO A1 in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BURO A1 worden gecorrigeerd.

De op de site aangegeven individuele productprijzen worden steeds weergegeven zonder bijkomende kos- ten, zoals verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

4. Betaling

Klanten hebben de mogelijkheid te betalen met creditkaart. We zorgen zo snel mogelijk voor andere betaal- mogelijkheden (Bancontact, KBC/CBC, ING Home’Pay, Belfius)

5. Retour

Dit is een tijdelijke actie met als hoofdzaak het steunen van een goed doel. Hierdoor is BURO A1 niet in de mogelijkheid retourzendingen toe te staan.

6. Overmacht

In geval van overmacht is BURO A1 niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. BURO A1 is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

7. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij BURO A1. Onder deze intel- lectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

8. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via onze website.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechte

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van BURO A1, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.